JPO – Info, dělení, časy výjezdů

JSDHO – dělení na JPO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany, která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

 

JPO s územní  působností

JPO I Jednotky HZS s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele. Jednotka  hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace. Výjezd do 2 minut.

JPO II –  JSDHO s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele se členy, kteří  vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší  povolání, s  územní působností dle poplachového plánu  z místa dislokace. Výjezd do 5 minut.

  • JPO II/1 – jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. ( JSDHO PROTIVANOV )
  • JPO II/2 – jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

JPO III JSDHO s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele se členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.  Výjezd do 10 minut.

  • JPO III/1 – zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1 000.
  • JPO III/2 – zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1 000.
JPO s místní působnosti

JPO IV – Jednotky HZSp s místní působnosti , zasahující na území svého zřizovatele. Jednotka je složena ze zaměstnanců právnické osoby  nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají  činnost v této jednotce jako své  zaměstnání. Mimo toto území zasahuje ve třetím a  zvláštním stupni poplachu.

JPO V – JSDHO s místní působnosti, zasahující na území svého zřizovatele s členy,kteří vykonávají službu  v jednotce požární ochrany dobrovolně. Jednotky zasahují na území svého zřizovatele. Mimo toto území zasahuje ve třetím a zvláštním stupni poplachu.

 

JPO VI JSDHp s místní působnosti, zasahující na území svého zřizovatele. Je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.

 

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.